Konkurs Europejski i Polski '16

Szczecin European Film Festival (SEFF), więcej niż festiwal filmów dokumentalnych.

 

NABÓR DO KONKURSU EUROPEJSKIEGO ORAZ POLSKIEGO
ZAKOŃCZYŁ SIĘ 16.06.2016.
OTRZYMALIŚMY REKORDOWĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ: 2570 FILMÓW.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM!

 

 
Szczecin European Film Festival to wydarzenie filmowe, forum spotkań i kooperacji w sferze filmu bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej.
 
Organizatorem Szczecin European Film Festival jest Stowarzyszenie OFFicyna z siedzibą w Szczecinie (71-445) przy ul. Lenartowicza 3-4. Program festiwalu realizowany jest w partnerstwie z polsko-niemiecką siecią organizatorów i prezentowany w Szczecinie/Polska oraz w kilku miejscowościach w Polsce i Niemczech.
 
Profil Szczecin European Film Festival odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań festiwalu stoi formalne przekraczanie granic odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które otwiera nowe perspektywy. Spektrum to uzupełnione jest obszernym programem towarzyszącym. Paleta sięga od klasyków filmu dokumentalnego aż po nowoczesne eksperymenty z obrazem i dźwiękiem.
 
Zgłoszenia do dwóch konkursów filmu dokumentalnego – europejskiego i polskiego. 
 
Nadsyłane mogą być filmy dokumentalne o długości nieprzekraczającej 90 minut i zrealizowane po 01.01.2015 r., produkcji / koprodukcji europejskiej. Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe.  
 
W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać do 16.06.2016 poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię poglądową filmu (dvd lub link do filmu).
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach internetowych:
 
Zgłoszenie filmu na Festiwal oznacza akceptację regulaminu i zawartych w formularzu zgłoszeniowym informacji.
 
Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem twórcy, iż w przypadku kwalifikacji jego filmu będzie on osobiście, bądź poprzez osobę reprezentującą, obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie.
 
Filmy pokazywane na festiwalu są wybierane przez polsko-niemiecką komisję programową. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru konkursu, w jakim zgłoszony film będzie pokazany. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe i polskie jury.
 
MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE ORAZ KOPIE DO PREZENTACJI FESTIWALOWYCH NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
 
Szczecin European Film Festival '16
Biuro festiwalowe
al. Wojska Polskiego 90
70-482 Szczecin / Poland
tel. +48914236901
 
Zgłoszenie filmu na Festiwal oznacza akceptację regulaminu i zawartych w formularzu zgłoszeniowym informacji.
 
Organizator:
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektorzy festiwalu:
Bartosz Wójcik, Polska
Claudia Dietrich, Niemcy

 

 

NABÓR DO KONKURSU EUROPEJSKIEGO ORAZ POLSKIEGO
ZAKOŃCZYŁ SIĘ 16.06.2016.
OTRZYMALIŚMY REKORDOWĄ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ: 2570 FILMÓW.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM!

 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


*
Zgodnie z Regulaminem części konkursowej Szczecin European Film Festival Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie prezentowany, a także do pokazu filmu w Programie Towarzyszącym.


INFORMACJE OGÓLNE:

*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcje innych formatów niż podane powyżej muszą być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

Regulamin Konkursu Europejskiego i Polskiego filmów dokumentalnych Szczecin European Film Festival '16

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Organizatorem Szczecin European Film Festival (zwanym dalej Festiwalem), w tym Części Konkursowej (Konkurs Europejski i Konkurs Polski), jest Stowarzyszenie OFFicyna (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Szczecinie, kod 71-445, przy ul. Lenartowicza 3–4.

1.2. Festiwal odbędzie się w terminie 15–24.10.2016 r. w Szczecinie oraz w miejscowościach w Polsce i Niemczech.

1.3. Szczegółowe informacje odnośnie festiwalu oraz programu znajdują się na stronie internetowej: www.europeanfilmfestival.szczecin.pl .

1.4. Formularz zgłoszeniowy do Części Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej www.europeanfilmfestival.szczecin.pl .

1.5. Profil Szczecin European Film Festival odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań festiwalu stoi formalne przekraczanie granic, odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które umożliwia nowe perspektywy.

1.6. Filmy prezentowane w Części Konkursowej są wybierane przez polsko-niemiecką Komisję Programową.

1.7. Filmy można zgłaszać do dwóch sekcji: Konkurs Europejski i Konkurs Polski.

1.8. Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do wyboru sekcji, w jakiej zgłoszony film będzie prezentowany, a także do ewentualnego pokazu filmu w ramach Programu Towarzyszącego.

1.9. Do selekcji dopuszczane są wyłącznie filmy dokumentalne o długości nieprzekraczającej 90 minut i powstałe po 01.01.2015 r., produkcji / koprodukcji europejskiej.

1.10. Szczególny nacisk położony jest na premiery filmowe.

1.11. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.

1.12. Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe i polskie jury.

1.13. Zakwalifikowane filmy mogą być wyświetlane z następujących formatów: DCP, 35 mm, BluRay, DVD, ProRes, H.264 (np. MKV, MP4). Możliwość prezentacji z innych formatów niż podane powyżej muszą być ustalone indywidualnie z Organizatorem.

1.14. Produkcja filmowa wybrana do prezentacji podczas Festiwalu, której udział został potwierdzony, nie może być wycofana z programu po 31.08.2016 r.

 

2. TERMINY, MATERIAŁY DODATKOWE

2.1. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 16.06.2016 r.

2.2. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową na płycie DVD lub innym nośniku. Można też przesłać link do filmu (np. Vimeo, Youtube itp.), lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Wymagane są kopie z napisami angielskimi.

2.3. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu w języku angielskim (max. 90 słów); listę dialogową w języku oryginalnym i angielskim oraz, jeśli to możliwe, w językach: polskim i niemieckim; bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera.

2.4. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

2.5. Komisja Programowa nie musi podawać uzasadnienia swoich decyzji związanych z selekcją filmów.

2.6. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

2.7. Zakwalifikowane filmy udostępnione są organizatorom bezpłatnie.

2.8. Terminy i miejsca projekcji zakwalifikowanych filmów ustala Zespół organizacyjny w konsultacji z poszczególnymi przedstawicielami zgłoszonych produkcji.

2.9. Autorów wyselekcjonowanych filmów dodatkowo prosimy o dołączenie do kopii festiwalowej DVD/Blu-ray-Disc z wersją filmu przeznaczoną do prezentacji pofestiwalowych (bez napisu „kopia poglądowa"), nagraną w optymalnej jakości. DVD pozostanie w archiwum festiwalu.

 

3. PROMOCJA

3.1. W przypadku zakwalifikowania filmu do Części Konkursowej lub prezentacji w ramach Programu Towarzyszącego zgłaszający będą proszeni o przesłanie dodatkowych materiałów (np. plakaty, foldery, ulotki, trailery).

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 5 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

 

4. KWESTIE PRZESYŁKI I UBEZPIECZENIA KOPII FILMOWYCH

4.1. Kopię wglądową należy przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do 16.06.2016 r. na adres: Szczecin European Film Festival, al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin, Polska lub na adres competition@seff.pl (w przypadku plików elektronicznych).

4.2. Kopię do prezentacji festiwalowej należy dostarczyć do 14.09.2016. Kopia zostanie odesłana do 23.11.2016. Kopię należy przesłać na adres: Szczecin European Film Festival '16, al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin, Polska lub na adres competition@seff.pl (w przypadku plików elektronicznych).

4.3. Filmy są wysyłane na koszt i odpowiedzialność nadawcy. Przesyłki na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

4.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za transport kopii filmowych do Szczecina (Polska).

4.5. Koszty przesłania filmu po festiwalu ponosi Organizator.

4.6. Kopie filmowe są ubezpieczone w czasie trwania Festiwalu w Szczecinie od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej do firmy transportowej.

4.7. Organizator w sytuacji uszkodzenia / zagubienia nośnika zwraca jedynie koszt związany z fizyczną wartością nośnika (np. pendrive, płyta DVD, twardy dysk).

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.

5.2. Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych w formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmów. Powierzenie obejmuje następujące informacje: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; zawód.

5.3. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.

 

6. UWAGI KOŃCOWE

6.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

6.2. Zgłoszenie filmu do konkursu jest jednoznaczne z zobowiązaniem twórcy, że w przypadku kwalifikacji jego filmu będzie on osobiście, bądź poprzez osobę reprezentującą, obecny na projekcji festiwalowej oraz dyskusji z publicznością w Szczecinie.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego.

6.4. Sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrekcję Festiwalu.

6.5. Kwoty przyznanych nagród są kwotami brutto. Przyznane nagrody dla laureatów Części Konkursowej SEFF podlegają opodatkowaniu zgodnie z prawem polskim.

 

 

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: